DOCUMENTS A PRESENTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

DOCUMENTS A PRESENTAR PER FORMALITZAR LA MATRÍCULA

 • Fotocòpia del DNI de l’alumna/e o del llibre de familia (en el cas que no tengui DNI)
 • Resguard d’haver pagat la matrícula  (37,95 €) al compte bancari: Organisme Autònom Antoni Torrandell 2051-0029-79-0300760910 de Sa Nostra.
 • 2 fotografies de carnet
 • Dades Bancàries
 • Full d’autorització per  la Cessiódels drets d’imatge.
 • Full de matrícula

DESCOMPTES ESPECIALS:

 • 25% de descompte per família nombrosa (S`ha de presentar llibre de familia nombrosa)
 • 10% de descompte per pertanyer a una entitat musical inquera (S’ha de pesentar certificat del curs actual de que pertany a alguna entitat musical inquera)
 • 10% de descompte per a residents a Inca (S`ha de presentar full d’empadronament cada curs escolar)
 • 10% de descompte a famílies amb rempta inferior al salari mínim interprofessional
 • 50% de descompte a famílies nombroses de caràcter especial (S`ha de presentar llibre de familia nombrosa)
 • 50% de descompte a minusvàlids que acreditin un  33% de minusvalia (Document acreditatiu)
 • En el cas de situacions socio-econòmiques desafavorides, cal dirigir-se als Serveis Socials de l’Ajuntament d’Inca, telf 971880250